ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย (กลุ่มเจาเหนือ) ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง ของกรมป่าไม้ ปัจจุบันได้โอนที่ดินเป็นที่ราชพัสดุจังหวัดชัยภูมิ กรมธนารักษ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2520 เหตุที่มีการก่อตั้ง เนื่องจากเด็กนักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเจาทอง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน (ปัจจุบันคือ โรงเรียนสหประชาสรร) ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางไปกลับ

ดังนั้นชาวบ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านเจาเหนือ (เนินทราย) โดยนายสฤษดิ์ มีเพชร เป็นผู้นำพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ปรึกษากับนายต่วน มุ่งวิชา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ขณะนั้นเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเจาทอง กับนายอำนาจ อาจผักปัง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เพื่อขอเปิดโรงเรียนในหมู่บ้านนี้ สถานที่ก่อสร้างได้รับบริจาคที่ดินจากนายสฤษดิ์ มีเพชร จำนวน 20 ไร่ ส่วนอาคารเรียนนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 ได้รับหนังสือจากจังหวัดชัยภูมิ ได้แต่งตั้งให้นายอำนาจ อาจผักปัง มาช่วยปฏิบัติราชการรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเจาเหนือได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 มีนักเรียน 26 คน ชาย 17 คน หญิง 11 คน ครู 1 คน

พ.ศ. 2523 ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 1 หลัง 3 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์งบประมาณ 420,000 บาท วันที่ 23 เมษายน 2523 ได้โอนจากโรงเรียนประชาบาล มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

26 มีนาคม พ.ศ. 2529 ขยายชั้นเรียนจาก ป.1 – ป.6

พ.ศ. 2534 เปิดอนุบาล - ป.6

ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - ป.6 และปีการศึกษา 2540 เปิดสอน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2541 ยกเลิก อนุบาล 3 ขวบ เปิดสอน 3 ระดับ คือ

- ระดับก่อนประถมศึกษา 2 ห้อง

- ระดับประถมศึกษา 6 ห้อง

- ระดับมัธยมศึกษา 1 ห้อง (ม.1)

พ.ศ. 2542 ม.2 พ.ศ. 2543 ม.3

ปีการศึกษา 2548 เปิดสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษาและ ประถมศึกษา มีข้าราชการครูทั้งหมด 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน พนักงานราชการ 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 92 คน ชาย 50 คน หญิง 42 คน มีจำนวน 8 ห้องเรียน

1 มกราคม 2554 ก่อสร้างลานปร ะกายธรรมและแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณจากนายประกอบ รอดชุม สำนักสงฆ์เมตตาคีรี คณะศิษย์เก่า คณะครูผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

เลขที่ 36 หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ จำนวน 20 ไร่ (ที่ราชพัสดุ)

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดที่ดินนายประยงค์ คำสุริ และนางอาลัย มีเพชร

ทิศใต้ ติดถนนสาธารณะ(ถนนดิน)

ทิศตะวันออก ติดที่ดินนายชะลอ อากาศวิภาต และนางอาลัย มีเพชร

ทิศตะวันตก ติดถนนสาธารณะ(คอนกรีตในหมู่บ้าน)

เขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนบ้านเจาเหนือมีเขตบริการ ดังนี้

1. หมู่ที่ 7 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2. หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษา โดยให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม มีพื้นฐานเทคโนโลยี รักท้องถิ่น รู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รักการออม


เอกลักษณ์โรงเรียน

สุขภาพดี กีฬาเด่น เน้นพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา

คำขวัญโรงเรียน

มารยาทงาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน เหลือง

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายอำนาจ อาจฝักปัง

รักษาการครูใหญ่

1 เม.ย. - 1 พ.ค. 2528

2. ส.อ.บุญประกอบ กิ่งแฝง

ครูใหญ่

20 ธ.ค.2527 - 7 ส.ค.2535

อาจารย์ใหญ่

7 ส.ค.2535 - 8 พ.ค.2543

3. นายเหรียญชัย พุธขุนทด

อาจารย์ใหญ่

16 มิ.ย.2543 - 30 ก.ย.2545

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1 ต.ค.2545 - 2 ก.พ.2549

4. นายสุพิศ ขจรภพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

12 พ.ค.2549 - 8 พ.ย.2551

5. นายกฤษดา เหลี่ยมดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 ก.ค.2552 - 6 พ.ค.2553

6. นายสุมิตร สิงห์พร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 ก.พ.2555 - 13 พ.ค.2555

7. นายวันดี บุตรศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 พ.ค.2555 - 10 ม.ค.2557

8. นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

22 ธ.ค.2559 - 27 ม.ค.2563

9. นายบุญส่ง วรชินา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

17 ก.พ.2563 - ปัจจุบัน