บุคลากร

นายบุญส่ง วรชินา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางประยุง วิชาจารย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบัวแก้ว คุ้มคง

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิวา หล้าเรืองแสง

ครู

นางสาวศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ

ครู

นายณรงค์วิทย์ ทองใหญ่

พนักงานราขการ

นายจักรกฤษณ์ เผียดนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสามิตร ศรีขจร

นักการภารโรง