กิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านเจาเหนือดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70% และรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

โรงเรียนบ้านเจาเหนือนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

คณะครูโรงเรียนบ้านเจาเหนือ นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ วัดบ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กับเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ