ITA โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เลขที่ - หมู่ 9 ตำบลวังทอง

อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 085-497-9598

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

อํานาจหน้าที่

แผนพัฒนาหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน / แผนงานดำเนินงาน

Q&A

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน / การให้บริการ

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E-Service

การบริหารงบประมาณ

นโยบายการบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบปรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน ระมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี