การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนบ้านเจาเหนือนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ