กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กับเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ