ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเจาเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชาย 36 คน หญิง 33 คน รวม 69 คน

*************

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562